"

Aktuell information om flyktingsituationen

den 13 november 2015 kl 14:02

Kommunens samarbetar med länsstyrelsen och andra organisationer och myndigheter för att tillsammans hantera situationen med asylsökande som kommer till Sverige.
Här finns mer information om hur läget är både i kommunen, länet och landet just nu.

Flyktingsituationen i Sverige och Västerbotten

Situationen i landet är fortsatt ansträngd gällande ankommande flyktingar. Framförallt när det gäller boendelösningar för asylsökande. Många kommuner har svårt att ordna med skola, vård och omsorg. Även förmågan att ta hand om ensamkommande barn är starkt påfrestad.

Flera länsstyrelser rapporterar till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om problem med ankomstboenden. Det är svårt att hitta lämpliga lokaler. Barn, äldre, sjuka och gravida sover i vissa fall på madrasser på golvet under längre tid och på en del platser går det inte att upprätthålla tillfredställande förhållanden. Enligt flera rapporter skapar trångboddhet och en upplevd hotbild oro.

Under de senaste veckan har fortsatt ett stort antal asylsökande kommit till Sverige, varav många är ensamkommande barn.

I Västerbotten finns för närvarande ca 2500 asylsökande i asylboenden i 9 kommuner. Hittills i år har migrationsverket anvisat drygt 600 asylsökande ensamkommande barn till Västerbotten. Utöver det har länets kommuner ansvar för ca 300 ensamkommande barn och ungdomar med uppehållstillstånd. 4 kommuner i länet har startat tillfälliga boenden i kommunal regi, Vännäs (50), Skellefteå (100), Nordmaling (50) samt Umeå (160).

Mottagande av nyanlända och flyktingar i Åsele kommun

Åsele kommun har mottagande av nyanlända med 20 personer/år enligt nuvarande avtal med Länsstyrelsen. Mottagandet avser nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige. Mellan åren 2011-2015 har Åsele kommun tagit emot ca 60 personer för stadigvarande boende i kommunen.

Åsele kommun har även avtal med Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, där kommunen ansvarar för omsorg och boende. Utifrån senaste tidens flyktingströmmar har antalet anvisade barn ökat och kommunen mottar nu barn utöver skrivna avtal med ansvar för boende och omsorg.

En grupp som ligger utanför avtal är anhöriginvandring, hittills under 2015 har Åsele haft 4 personer som bosatt sig i Åsele utifrån anhöriginvandring.

På kort tid har Åsele fått hög inflyttning av asylsökande till kommunen. Tre privata asylboenden finns inom kommunen varav två med boende för ensamkommande ungdomar. Frösunda HVB har omsorg för ett 30 tal ungdomar placerade av Åsele kommun. Åsele Gård AB har omsorg för ett 30 tal ungdomar placerade från andra kommuner.

Asylboendet Wärdshuset drivs av Jokarjo AB och har avtal med Migrationsverket om ankomstboende för 280 asylsökande vuxna och familjer, in och utflytt sker löpande vilket gör att siffran för faktiskt boende varierar.

Sammanställning i november visar att kommunen i nuläget har över 300 asylsökande personer, däribland vuxna, familjer, ensamkommande barn och ungdomar som bor i kommunen.

Kommunens arbete

Utöver den dagliga verksamheten på respektive förvaltning, där framförallt mottagande av ensamkommande ungdomar och beredande av skolgång för asylsökande barn och ungdomar är under intensiv handläggning och planering, jobbar kommunen med ett förebyggande arbete för att möta upp vår nya situation i Åsele.

Den 4 november genomfördes ett informationstillfälle på asylboendet Wärdshuset. Detta genomfördes med hjälp av tolk på olika språk. Informerade gjorde kommunen, landstinget och polisen. Kommunen fanns på plats med representanter från både sociala verksamheten, skolan och räddningstjänst. Informationen var väldigt uppskattad.

Åsele Kommun har bildat en arbetsgrupp som skall arbeta mer aktivt med integrationen i kommunen. Tanken är att fungera som en länk till kommun samt mellan och tillsammans med studieförbund, föreningar, övriga ideella krafter och privatpersoner. Gruppen har den 4 november haft ett första möte med ovan nämnda grupper där ett 20-tal personer närvarade, och det visade sig finnas ett intresse och engagemang att göra något bra. Fler träffar kommer, och för intresserade finns självfallet möjlighet att vara med och komma med idéer och medverka. Förhoppningen är att genom ett gemensamt engagemang, ge både åselebor och nyanlända möjlighet till trevliga aktiviteter och sysselsättning.

Kontaktperson för arbetsgruppen är Marina Englund, 0941-140 15 marina.englund(@)asele.se