"

Individ - och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Individ och familjeomsorg skall särskilt beakta barnens situation i samhället.

Här arbetar socialchef, socialsekreterare, flyktingsekreterare och assistenter enligt helhetsprincipen med frågor som bl.a. rör:

 • Ekonomiskt bistånd, handläggning av försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning, skuld- och budgetrådgivning samt dödsboanmälningar. 
 • Familjerättsliga frågor, utredning och godkännande av faderskap, adoptionsärenden, utredning och godkännande av avtal gällande omvårdnad, boende och umgänge samt samarbetssamtal.
 • Barn och familj, råd och stöd, barn- och ungdomsutredningar samt ungdomsproblematik.
 • Kontaktpersoner/familj och familjehem för både barn och vuxna.
 • Missbruksvård, insatser för personer med beroendeproblematik som råd och stöd, vård och behandling.
 • Träffpunkten, daglig verksamhet riktad mot personer med psykosocial problematik.
 • Familjerådgivning
 • Mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
 • 

Vår målsättning är att:

 • ha ett respektfullt bemötande för de människor vi möter i vårt arbete
 • handläggning sker utifrån de lagar och förordningar som styr vår verksamhet
 • tro på människors möjligheter att finna lösningar för sina egna problem
 • barnens behov sätts i centrum
 • genom kontinuerlig fortbildning erbjuda välutbildad och kunnig personal

 

Senast uppdaterad: 2011-12-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson