"

Hälsoskydd

I miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa. Bland annat finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.


Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

 

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andta stickande och skärande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola mm.
  • Solarier

 
Lokaler för allmänna ändamål

Verksamheter nedan omfattas inte av anmälningsplikt men däremot så ska miljö- och byggnadsnämnden utöva tillsyn på dessa.

 

  • Lokaler för hygienisk behandling
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, stranbad och liknande
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

 

Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Miljöenheten arbetar också förebyggande med information och rådgivning till verksamhetsutövaren.  

Senast uppdaterad: 2015-09-18
Uppdaterad av: Inger Olofsson