"

Flyktingmottagande i Åsele

Nyanlända med uppehållstillstånd

Enligt Bosättningslagen (lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) som trädde i kraft 1/3 2016 ska samtliga kommuner i Sverige hjälpa till med bosättning av nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagstiftningen är att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i  landets kommuner och förbättra de nyanländas möjligheter att komma in i samhället.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen.

Med utgångspunkt från Migrationsverkets prognoser beslutar regeringen om antalet personer som ska anvisas för bosättning under ett år samt fördelningen på länsnivå. Länsstyrelserna beslutar därefter om antalet personer som ska anvisas till varje kommun inom respektive län – det s.k. kommuntalet. Åsele kommuns kommuntal för år 2018 är 10 personer, d.v.s. Åsele kommun måste under nästa år minst ta emot 10 nyanlända för bosättning genom anvisning från Migrationsverket.

Under 2016 bosatte sig 17 nyanlända med uppehållstillstånd i vår kommun. Hittills under 2017 (jan – nov) har 24 nyanlända med uppehållstillstånd bosatt sig här.

 

Ensamkommande flyktingbarn

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Mottagandet av ensamkommande barn som ej är kvotflyktingar regleras av lag 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och ansöker om asyl får barnet i enlighet med socialtjänstlagen ett tillfälligt omhändertagande och boende i den kommun där barnet ger sig till känna för de svenska myndigheterna (ankomstkommun). Migrationsverket ska därefter anvisa barnet till en kommun i Sverige som får det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg, en så kallad anvisningskommun.

Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp han/hon behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende och se till att barnet får tillgång till skolundervisning.

Den 1/4 2016 införde Migrationsverket en ny anvisningsmodell med syftet att fördelningen av asylsökande ensamkommande barn ska bli jämnare mellan landets kommuner. Anvisningarna sker genom ett fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet flyktingbarn som kommer till Sverige. Åsele kommuns andelssiffra för 2017 är en promille av det totala mottagandet.

Inflödet av ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat markant under senaste tiden – under 2017 har därför endast 5 barn anvisats till Åsele kommun.

Åsele kommun har fr.o.m 1/9 2017 ett stödboende för ensamkommande barn som drivs i egen regi. Kommunen söker även familjehem som kan vara ett tryggt och bra stöd för barnen.

Åsele kommun har i dagsläget ansvar för 23 barn/ungdomar  som bor i kommunen samt 27 barn/ungdomar som befinner sig i andra kommuner. 

 

 

.

Senast uppdaterad: 2017-11-17
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson