"

Dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna brunnen, minst vart tredje år. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare.

Små barn är särskilt känsliga för höga halter av vissa ämnen, exempelvis fluorid, bly, koppar och nitrit. Därför är det extra viktigt att brunnsvattnet testas ofta om små barn finns i hushållet.

Om du har en enskild brunn är du själv ansvarig för vattenkvaliteten. För provtagning kan du exempelvis vända dig till ALcontrol, www.alcontrol.se eller tfn: 013-25 49 00 (växel).

Miljöenheten hjälper dig gärna med rådgivning av provtagningsresultat osv.   

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-09-18
Uppdaterad av: Inger Olofsson