"

Organisation

Organisation vid en större händelse i Åsele kommun

När en extraordinär händelse inträffar inom Åsele kommun kan krisledningsnämnden eller dess ordförande fatta beslut om att den kommunala katastrofledningen ska träda i funktion. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med en extraordinär händelse avses en situation som kännetecknas av bl.a: Händelser som allvarligt stör samhället såsom tex höga flöden, elavbrott, vattenavbrott, storm, snöoväder m.fl.

En beredningsstab skall verkställa krisledningsnämndens beslut. Beredningsstabens uppgifter är också att bereda ärenden, leda och utföra arbete åt krisledningsnämnden. Beredningsstaben består av kommunala tjänstemän. Ärendeberedningen innefattar bl.a. att analysera den inträffade händelsen, förbereda information och föreslå åtgärder.

Beredningsstaben delas in i fyra funktioner:
1. Lednings- och analysgruppen ska utarbeta beslutsunderlag och verkställa de beslut som ledningen fattar. De ska ge direktiv för inriktningen av det skadeavhjälpande arbetet samt samordna tillgängliga resurser i kommunen och vidta åtgärder så att de kan ställas till förfogande för insatsen.

2. Informationsfunktionens uppgift är att ge information till allmänheten, media och egen organisation, upprätta presscenter och upplysningscentral. Informationsarbetet organiseras och leds av kommunens informationsansvarig i samverkan med berörd förvaltningsansvariga och övriga delar av beredningsstaben. Informationsfunktionen kan nyttjas av enskild förvaltning även om inte övriga delar av beredningsstaben är i funktion.

3. Servicefunktionen bemannas efter de aktuella behoven. Det ansvar den har är att se till att sambandet fungerar tillfredsställande, ge IT-stöd och handha personal- och utrustningsärenden.

4. Administrationsfunktionen utför expeditionsarbetet inom beredningsgruppen. Detta innefattar bl.a. dokumentation (registrering av händelseförlopp och vidtagna åtgärder) framställning av underlag för stabsorientering samt lägesuppföljning