"

Bygglov och anmälan

Bygglov

Har du tänkt att bygga om eller till, riva, renovera, ändra användning, ändra yttre utseende, ändra markens höjdläge etc. kan du behöva ansöka om lov.

Tänk på att söka lov i god tid. Måste ditt ärende förbi Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde för beslut behöver det innan dess handläggas och ev. utredas, vilket tar sin lilla tid. Under våren (mars/april/maj) blir handläggningstiderna ofta längre än fyra veckor.

Om Du ska förändra något, bygga nytt eller till o.s.v. -  ta alltid i förväg reda på vad som gäller om du är osäker.
I de flesta fall krävs bygglov och i samband därmed också anmälan. I vissa fall krävs enbart anmälan.

De frågor som reglerar bygg- och rivningslov sker generellt utifrån Plan- och ByggLagen (SFS 2010:900) och handlar företrädesvis om man får lov för den tilltänkta åtgärden eller inte.

Frågor som gäller anmälan regleras förutom av PBL även av PBF (Plan och Byggförordningen SFS 2011:338) vilken reglerar hur arbetet ska utföras, vilka material ska användas, hur ska samhällets tillsyn se ut för att tillse projektets kvalité och säkerhet, m.m.

Till PBL och PBF hör ett antal andra lagar som dessutom kan påverka ditt ärende.

Bygglovpliktens omfattning beror även på om fastigheten ligger inom eller utanför samlad bebyggelse, detaljplan, områdesbestämmelser, finns riksintressen o.s.v.

 -- Bygglov 1.jpg

 

Klicka på länken nedan för att få aktuell och lättläst information om reglerna avseende bygglov och bygganmälan.

Boverkets informationsbroschyr Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov

Länk till Miljö- och byggnadsnämndens blankettarkiv: Plan och bygg


Bygglov för stora och små anläggningar

Bygglov krävs för att anordna/uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar. Detta gäller bl.a. nöjesparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk, murar och plank. Men också upplag eller materialgårdar, som permanent uppläggning av bilar, båtar, byggnadsmaterial av viss omfattning, kräver bygglov.

Fasta cisterner eller liknande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen är bygglovspliktiga. En mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov (husbehov) behöver inte lov, t.ex. en oljetank till ett bostadshus, däremot kan installationen behöva anmälas till kommunen.

Radio- och telemaster samt torn kräver bygglov, däremot inte mindre sådana som bara är avsedda för en fastighets husbehov t.ex. antenn uppsatt av sändaramatör.

-- Bygglov 2.jpg

 


Kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt

Genom detaljplan eller områdesbestämmelser kan kommunen besluta att det inte behövs bygglov för en rad åtgärder som normalt är bygglovspliktiga. Kommunen kan i detaljplan besluta att genomförandet kan ske utan någon tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen. Det innebär att kommunen kan bestämma att de flesta åtgärder som enligt lagen är bygglovspliktiga får utföras utan bygglov, t.ex. nya byggnader, tillbyggnader, inredande av ytterligare en bostad, upplag, murar och plank.

Kommunen kan också genom områdesbestämmelser besluta om lättnader i bygglovsplikten. Nya komplementbyggnader och mindre tillbyggnader är exempel på åtgärder som kan befrias från krav på bygglov.

I områden med värdefull miljö kan kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser införa bygglovsplikt för sådana åtgärder som normalt är fria från bygglov. Bygglov kan därigenom krävas för byte av kulör, byte av fasad- och taktäckningsmaterial samt andra åtgärder som avsevärt påverkar husets utseende även utanför detaljplan.

Bygglov kan också krävas för att byta kulör på småhus inom detaljplan och underhåll av särskilt värdefull bebyggelse.

Komplementbyggnader samt mindre tillbyggnader av småhus och uthus utanför samlad bebyggelse kan göras bygglovspliktiga.

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar kan också göras lovpliktigt i värdefulla bebyggelsemiljöer.


Ansökan om lov

En ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov och anmälan ska göras skriftligt och ställs till Miljö- och byggnadsnämnde.

-- Bygglov 3.jpg

 

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson