"

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningens kontor finns på kommunhuset på Vasagatan 5, Åsele.


Tekniska avdelningen svarar för drift och skötsel av:

 • Kommunens fastigheter
 • Stiftelsen Åselehus fastigheter
 • Gator
 • Parker
 • Vattenverk
 • Avloppsreningsverk
 • Vatten- och avloppsledningsnät
 • Pumpstationer
 • Avfallshantering.


En annan viktig uppgift är att se till att ändamålsenliga lokaler finns för de kommunala verksamheterna såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg. Även lokaler för industriell verksamhet, bibliotek och sport etc.


Tekniska förvaltningens målsättning är att arbeta professionellt och serviceinriktat. Till våra uppdrag hör bland annat:

 • Se till att åseleborna har säker tillgång till rent vatten och avlopp.
 • Ta hand om avfall på ett miljömässigt riktigt sätt.
 • Se till att åseleborna har ett trafiknät med god framkomlighet och trafiksäkerhet.


Politiskt sorterar tekniska avdelningen under Kommunstyrelsen.