"

Renhållningstaxa 2015/2016

En årlig avgift för omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.


GRUNDAVGIFTER

Pris/år Inkl. moms
Enfamiljshus/permanentboende/verksamheter  630:- 
Flerfamiljshus - per lägenhet 526:-
Fritidshus 526:-


Sophämtningsavgifter

Pris/år (kärltömning var 14:e dag)

Kärlstorlek Inkl. moms
130 - 140 L   1 721:-
190 L 2 350:-
370 L 4 015:-
660 L 5 995:-

Sophämtningsavgiften reduceras med 40% vid egen godkänd kompostering.

För fritidshus reduceras sophämtningsavgiften med 50% vid kärlhämtning.
Hämtning sker under perioden 1 maj - 30 september.

Fritidshus äger rätten att avsäga sig kärlhämtning och i stället avlämna sitt avfall på återvinningscentralen till en kostnad av 60:- inkl. moms.

Verksamheter som efter särskild prövning beviljats tömning 1 gång/vecka debiteras dubbel sophämtningsavgift.

Reducering av avgifter beroende på egen dragsträcka för kärl till körväg

0 - 400 m = Full avgift
400 - 1 500 m = Grundavgift + ½ hämtningsavgift
Över 1 500 m = GrundavgiftLatrin från fritidshus

Engångskärl inkl. mottagning och Inkl. moms
behandling. Detta gäller endast kärl  
som utkvitterats på Åsele eller  
Fredrika kommunförråd.  
Kunden ombesörjer transport av väl  
tillslutet kärl till kommunens  
återvinningscentral. 1 694:-/kärl

 

Kärlkostnad/byte

  Kärlstorlek Inkl. moms
Kostnad för kärl  130 L    670:-
  190 L    736:-
  370 L 1 380:-
  660 L 2 705:-
Kostnad kärlbyte      425:-

Vid byte till större kärlstorlek betalar fasighetsägaren/abonnenten utöver 425:- inkl. moms även mellanskillnaden mellan pris på gammalt kärl till pris på nytt.

Vid byte till mindre kärl har ej abonnenten rätt till återbetalning av mellanskillnaden utan betalar enbart kostnaden för bytet.Reservdelar kärl

Reservdel  Inkl. moms
Lock 140 l   81:-
Lock 190 l 108:-
Lock 370 l 175:-
   
Hjul 140/190 l      128:-
Hjul 370 l 161:-
   
Axlar 81:-Budning av grovavfall max 2m2

2 000:- inkl. moms per hämtningstillfälle och kund. Hämtning sker enligt överenskommelse.Prislista vid tillfälliga evenemang (Åsele Marknad mm) 2014
 

Tömning och omhändertagande av hushållsavfall


Container storlek      Inkl. moms
4 m3    924:-/tömning
5 m3  1 028:-/tömning
6 m3 1 1339:-/tömning
8 m3 1 540:-/tömningExtratömning av kärl gäller även ordinarie tid ej bara vid tillfälliga evenemang

Kärlstorlek   Inkl. moms
130 - 140 L      230:-/tömning
190 L 345:-/tömning
370 L 460:-/tömning
660 L 575:-/tömning

 

Hyra av kärl

Storlek              Inkl. moms 
140 l  288:-/månad 
190 l  403:-/månad 
370 l  518:-/månad 
660 l  633:-/månad Felsortering kärl 

Orsak Inkl. moms 
Enstaka felsorterad sak/
tillfälle och kärl/container
115:- per st/tillfälle

Omklassning till sorterbart
material från container

2 300:-/m3
Sortering med traktor   608:-/tim


 
Rengöring av kärl efter uthyrning

Inkl. moms 
86:-/kärl/tillfälle

 

 

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Uppdaterad av: Inger Olofsson