"

Sotning-Rengöring & Brandskyddskontroll

Information sotning och brandskyddskontroll i Åsele kommun.

Åsele kommun har en entreprenör för brandskyddskontroll och sotningsverksamheten det är SN Sotning AB Stellan Näslund honom kan ni nå på 070-6859018. 

Sotningsverksamhetens syfte är i första hand att förebygga brand. I Lag om skydd mot olyckor fastslås att denna verksamhet är en kommunal angelägenhet.  Sotningsfrister. Åsele kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten bedrivs i entreprenadform. Skorstensfejarmästaren utses av räddningsnämnden.

Sotning och brandskyddskontroll är två skilda saker enligt nya lagen, det ena är sotning/rengörning av rökkanaler och det andra är brandskyddskontroll och det görs med vissa års intervaller kontroll av pannrum, brandvarnare, rökkanaler, kanalschakt etc.
Sotning och rengöring kan fastighetsägaren idag söka och få dispens att utföra själva men bara fastighetsägaren kan söka och utföra detta, läs mera under länkar som finns till höger samt så finns det blanketter som ni kan hämta hem om ni önskar söka dispens. Då övertar fastighetsägaren ansvaret.

Läs mera omkring sotning, brandskyddskontroll och vilka regler som gäller på MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida.

Kom ihåg, att var och en är också skyldiga att anmäla ändrad eldningssätt eller anordning, varje fastighetsägare är ansvarig så att steganordningar är säkra.

"De flesta tror att vi bara rengör, men det är bara en del av vårt arbete."

Sotaren kontrollerar brandskyddet. Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld.
I samband med sotningen gör sotaren också den enda regelbundna brandskyddskontrollen som sker i bostäder. Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och steganordningar. Efter sotningen meddelar sotaren vad som har kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen i form av ett protokoll.

Sotningsavgift

Den avgift du betalar för sotningen baseras på en sotningstaxa som kommunen har beslutat om. Avgiften består dels av fasta avgifter för olika sotningsobjekt, dels en grundavgift som kan variera mellan olika sotningsdistrikt. Grundavgiften, som bland annat täcker kostnaden för sotarens inställelse är beräknad som en genomsnittlig avgift för hela sotningsdistriktet. Genom att planera arbetet, så att det sotas färdigt i ett område åt gången, hålls kostnaderna nere. Det är därför som du själv inte kan bestämma dag för sotningen till fasta priser. Om föreslagen tid för sotningen inte passar skall sotningsdistriktets kontor kontaktas i god tid.

"Ditt hem är sotarens arbetsplats"

Får vi lite hjälp innan vi kommer, går sotningen mycket lättare. Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna göra sitt jobb. När du får meddelande om att sotaren ska komma är det bra om du hjälper till med följande saker: Ställ fram en stege. Se till att stegarna på taket är säkra. (Det är fastighetsägarens ansvar att steganordningar är säkra) Läs mera här på Taksäkerhetskommitténs hemsida.

Lägg fram tidningar och ta fram ett obrännbart kärl, helst med lock, att lägga sotet i. Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Plocka bort t.ex. mattor eller andra möbler i närheten av eldstaden, det är ofrånkomligt att det kommer ut lite damm/sot.

Senast uppdaterad: 2017-02-06
Uppdaterad av: Inger Olofsson