"

Systematiskt brandskyddsarbete

Hur skall ett brandskyddsarbete skötas och följas upp, vem och vilka har ansvaret.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete? SBA

Systematiskt brandskyddsarbete SBA innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete.

Mer finns att läsa hos MSB på denna länk: Brandskydd, Förebyggande

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:

1. Ansvar
Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?

2. Organisation
Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?

3. Utbildning
Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.

4. Instruktioner och rutiner
Finns regler för rökning, hetarbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!

5. Dokumentation
Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare skriftlig redogörelse för brandskyddet.

6. Drift och underhåll
För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor etc.

7. Kontroll och uppföljning
För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Hur kommer jag igång med brandskyddsarbetet?

Det är viktigt att inte rusa fram utan lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter Er verksamhet, oavsett på vilken nivå brandskyddsarbetet befinner sig. Följande steg kan därför vara ett lämpligt tillvägagångssätt:

1. Utse brandskyddsansvarig

2. Tilldela resurser och befogenhet

3. Upprätta en handlingsplan


4. Dokumentera


5. Kontrollera/följ upp


6. Checklistor för egenkontroll

Digital brandskyddsredogörelse kan fås av oss, den sparar ni och fyller i på er dator och sänder sedan in till oss, det underlättar när ni nästa gång skall sända in denna. Exempel på handlingsplan för brand, kontakta Conny Sandström 0941-14095 eller 14033.

Observera!
Dokumentationen är viktig som ett stöd i arbetet. Men det viktigaste är att leva efter dokumentationen och verkligen utföra egenkontrollerna samt revidera och följa upp brandskyddsarbete som det beskrivs. Först då kan det kallas ett systematiskt brandskyddsarbete.