"

Anmälningsplikt för försäljning av tobaksprodukter


Varje försäljningsställe som säljer tobaksprodukter har en -- Cigaretter.jpg
anmälningsplikt till den kommun där försäljningen sker.  
Anmälningsplikten gäller all försäljning såväl permanent som tillfällig. För köp av tobaksprodukter gäller en åldersgräns på 18 år.

Blankett för anmälan av försäljning av tobak hittar du här.


Krav på ett egenkontrollprogram

För att få sälja tobaksprodukter krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur tobakshanteringen ska bedrivas. Ett egenkontrollprogram ska innehålla:

  • Verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
  • Försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder
  • Försäljningsställets rutiner för marknadsföring. Finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser.
  • Försäljningsställets rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror
  • Försäljningsställets rutiner för utbildning och kunskap. Hur informeras personalen om reglerna för försäljning av tobak?

En kopia av egenkontrollprogrammet ska alltid bifogas en anmälan om tobaksförsäljning.

Du kan använda dig av vår mall som finns här för egenkontrollprogram som en hjälp när du tar fram ditt egenkontrollprogram.

Tillsynen över försäljningen sköts av personal på socialförvaltningen och en tillsynsavgift kan tas ut.

Senast uppdaterad: 2016-08-18
Uppdaterad av: Inger Olofsson