"

Köldmedia

Köldmedier används bl.a. i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionerings-anläggningar. En del köldmedier innehåller ämnen som är skadliga mot ozonskiktet och bidrar till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. Därför finns lagar och regler för att minimera läckaget av miljöskadliga ämnen till luften.

Om du har en köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller mer än 10 kg köldmedia ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. Även nyinstallationer ska anmälas till miljö- och byggnämnden genom en särskild kontrollrapport som upprättas i samband med installationen.

 

Ny f-gasförordning
För kyl- och värmepumpsutrustningar och hanteringen av köldmedier gäller sedan 1 januari 2015 den nya europeiska F-gasförordningen EU/517/2014. Den ersätter därmed den gamla förordningen EG/842/2006. Syftet med EU-förordningen är att skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser. Gradvis kommer köldmedier med hög växthuspåverkan att fasas ut.

Den stora förändringen jämfört med den upphävda förordningen är vilka anläggningar som har kontroll- och rapporteringskrav m.m. Det nya kontrollsystemet utgår från de enskilda köldmediernas GWP-värde (Global Warming Potential) och gränser för läckagesökningsintervall bestäms utifrån antal koldioxidekvivalenter (CO2eq) istället för kilo köldmedia. Mängd HFC (kg) x GWP-talet = CO2eq.

Anläggningar som har köldmedier med hög växthuspåverkan (högt GWP) kommer behöva läcksökas i större omfattning och med tätare intervall än de med lägre växthuspåverkan.

 

För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 – <50 ton CO2eq gäller kravet på återkommande läckagekontroll på en gång per tolv månader. D.v.s. det får gå högst tolv månader mellan kontrollerna.

För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 – <500 ton CO2eq gäller krav på läckagekontroll en gång per sex månader. D.v.s. det får gå högst sex månader mellan kontrollerna.

För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton eller mer CO2eq gäller krav på läckagekontroll en gång per tre månader. D.v.s. det får gå högst tre månader mellan kontrollerna.

Ta kontakt med er leverantör/kylserviceföretag för att få veta vad som gäller för er utrustning.

Om läckagevarningssystem finns installerad kan läcksökningsintervallet fördubblas.

Undantagna är aggregat som är, och är märkta som, hermetiskt slutna, och som innehåller <10 ton CO2eq. Lika så är elektriska brytare undantagna, ifall de uppfyller vissa villkor (se artikel 4 punkt 1 EU-förordningen).

Fram till 31 december 2016 är även utrustning som innehåller <3 kg fluorerade växthusgaser och hermetiskt sluten utrustning som är märkt och innehåller <6 kg undantagna från kravet för läckagekontroller.

Fram tills att en ny svensk förordning är upprättat fortsätter den svenska F-gasförordningen, förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen att gälla. För närvarande är alla verksamheter med >10 kg köldmedia skyldiga att lämna in årsrapport. Rapporten ska ha inkommit till miljöenheten senast den 31 mars.


Miljösanktionsavgift
Den som använder köldmedier i sin verksamhet är ansvarig för att kontroll görs varje år. Om ingen kontroll görs döms en miljösanktionsavgift ut på 5000 kr. Om det upprepas året därpå döms 10 000 kronor ut, d v s den dubbla miljösanktionsavgiften. Har årlig återkommande kontroll gjorts men rapporten inte inkommit i tid till miljökontoret döms en miljösanktionsavgift ut på 1000 kr. Upprepas detta fördubblas även denna avgift året därpå.

 

Senast uppdaterad: 2015-02-27
Uppdaterad av: Inger Olofsson