"

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan du som har en bestående funktionsnedsättning söka. Bidraget är avsett för anpassning av bostadens fasta funktioner så att du ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt i din bostad.

Det kan exempelvis vara åtgärder som behövs för att kunna ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inomhus, laga mat och sköta hygien.Vem kan söka?
Bidraget kan beviljas om anpassningen är nödvändig och behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel. Behovet måste styrkas i intyg som ska bifogas i ansökan. Du kan få bidrag oavsett hur stor inkomst du har. Du som kan söka:

 • har en bestående funktionsnedsättning som medför behov av anpassning i din bostad, till exempel på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning.
 • hyr din bostad, har en bostadsrätt eller eget hus för permanent bruk. Normalt krävs det att du har ett förstahandskontrakt.

Vad kan man få bidragtill?
Du kan söka bostadsanpassningsbidrag till anpassning av bostadens fasta funktioner. Med det menas sådant som normalt inte tas med i flytt.

Nedan följer exempel på åtgärder som du kan söka bidrag för:

 • Borttagning av trösklar
 • Uppsättning av stödhandtag och ledstänger
 • Montering av ramp, både inne och ute
 • Installation av spisvakt
 • Breddning av dörr
 • Ombyggnation av kök och badrum
 • Installation av automatiska dörröppnare och specialhissar
 • Förstärkning av fast belysning i kök och badrum

Däremot kan du inte få bidrag till:

 • Anpassningar när funktionsnedsättningen är tillfällig.
 • Normalt bostadsunderhåll. Det är fastighetsägarens ansvar.
 • Anpassning av fritidshus.
 • Inköp av lösa inventarier, till exempel hjälpmedel.
 • Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel vattenskada i badrum eller byggnadsteknisk brist. 

Bostadsanpassningsbidrag om du flyttar
Det är viktigt att du utifrån din funktionsnedsättning väljer ny bostad med omsorg. Om din nya bostad behöver omfattande och kostnadskrävande anpassningar måste det finnas särskilda skäl till valet av just den bostaden. Du behöver precisera skälen i din ansökan.


Fastighetsägarens medgivande
Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat en sökandes rätt till bidrag men har därmed inte gett tillåtelse att genomföra åtgärden.
Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till en bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten.

Det är därför viktigt att du som bor i en hyresrätt eller bostadsrätt och söker bostadsanpassningsbidrag alltid frågar din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det behövs ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Boverket har ändrat sina föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tidigare var en av förutsättningarna för att bevilja bidrag till den som bor i en hyreslägenhet eller bostadsrätt att ett intyg från fastighetsägaren skulle bifogas till ansökan om bidrag. Intyget skulle innehålla ett medgivande att åtgärder fick utföras och att sökanden inte var skyldig att återställa bostaden vid avflyttning eller i annat fall. Kommunen får inte längre kräva ett sådant intyg i bidragsärendet.

Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för ändringar som du gjort utan hyresvärdens medgivande och du som bostadsrättshavare kan åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick om du överskridit vad du har rätt att ändra i lägenheten.

Det är du som har beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig.

Om det krävs ett medgivande bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, till exempel att du får genomföra åtgärden och vad som gäller vid avflyttning eller i annat fall.

Fastighetsägaren kan, efter att personen flyttar, ansöka om återställningsbidrag.

Återställningsbidrag regleras av lagen (1992:1574) och kan erhållas i vissa fall enligt § 12-14. 


Lästips
På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag. Du kan även hitta information via lagen om bostadsanpassningsbidrag. Länkar hittar du i högermenyn.

Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att ringa eller skicka e-post till oss. Bostadsanpassningshandläggare når du via kommunens växel på telefon 0941-140 00 och e-post skickar du till tekniska@asele.se

 

Senast uppdaterad: 2015-12-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson