"

Mätning av radon

Mätning av radon

SSI uppskattar att det finns närmare 500 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3. Av dessa har man upptäckt ca 40 000 och ca 25 000 är åtgärdade. För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 behövs mätningar i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med blå lättbetong. Om man bor i ett område där man vet att radonhalten i marken är hög bör man absolut mäta. Likaså om man misstänker att huset är byggt av blåbetong.

Radonmätning
För att få kännedom om radonhalten inomhus behöver man göra en mätning. För att beställa en mätning kan du kontakta ett ackrediterat mätföretag. För att hitta företagen gör en fritextsökning på radonmätning i Swedacs databas.

Radonhalten i ett hus kan variera ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta man vädrar. Därför bör mätningen pågå under en relativt lång period, minst två månader. Mätningarna ska utföras under eldningssäsong (normalt 1 oktober till 30 april) för att vara tillförlitliga.

Skulle du behöva en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, om du t.ex. ska köpa hus, så finns det också några snabbare metoder med mättider mellan två dygn och två veckor. En mätning under en kort period är bara rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut som t.ex. radonbidrag.

Mätning av vatten
Det enda sättet att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter är att göra en analys. Det finns flera olika metoder, men de måste utföras på rätt sätt för att resultatet ska vara pålitligt. Vattnet måste vara friskt, inte ha stått i rören någon längre tid och man måste se till att radonet inte får tillfälle att avgå till luften när provet tas. Man måste också ha en specialflaska att ta vattnet i för att radonet inte ska försvinna ut genom flaskan. För mer anvisningar angående mätning i vatten kontakta ett laboratorium som utför vattenanalyser.

Senast uppdaterad: 2016-11-30
Uppdaterad av: Inger Olofsson