"

Överklaga beslut

Hur man överklagar hos Förvaltningsrätten (förvaltningsbesvär)

Länsrätterna har blivit förvaltningsrätter
Den 15 februari 2010 förändrades länsrätternas organisation.
De 23 länsrätterna lades samman till tolv förvaltningsrätter.

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t ex ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder er uppfattning.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som har beslutat. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast tre veckor från den dag då Ni fick beslutet.

Har Ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan Ni vända er till kommunen.