"

FoU-ombud

Forsknings- och utvecklingsombud i Åsele kommun

Bakgrund: Regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har slutit en överenskommelse om ett 3-årigt utvecklingsarbete genom satsning på program för en god äldreomsorg. Medel motsvarande 15 mkr har avsatts för att påbörja uppbyggnaden av stödstrukturer i landet.

Med regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling menas "de aktörer", aktiviteter och produkter som sammantaget utgör ett direkt eller indirekt stöd för att förse praktiken med relevant, säker och användbar kunskap.

i Västerbotten har ett "Lärande närverk" bildat FoU med representanter från alla 15 kommunerna. Uppdragsgivare är Länssamordningsgruppen bestående av kommunalråd och landstingsråd.

Regeringen och SKL har också formulerat en gemensam syn på vad en evidensbaserad praktik (EBP) kan innebära.

Målet med EBP är att klienter/brukare ska få ta del av den bästa möjliga kunskap. EBP beskrivs som ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande där ett systematiskt förbättringsarbete fungerar som en slags drivmotor.

En evidensbaserad praktik bygger på tre kunskapskällor:

  • Brukaren
  • Praktikern
  • Forskaren

Forskning genereras såväl i det praktiska arbetet som i forskningen och det behövs kombinationer av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik för att ge förståelse för uppkomst av sociala problem, sambandet mellan individ och samhälle samt effekter av olika insatser.

SKL och regeringen har också enats om ett nytt arbetssätt för att stödja utveckling av EBP, där staten och huvudmännen ska samverka kring strategiska, långsiktiga satsningar, gemensamma åtaganden och prioriteringar.

I alla län har kommuner och landsting enats om en gemensam avsiktsförklaring för hur de avser att bygga upp regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling, till att börja med inom äldreomsorgen, men på sikt för hela socialtjänsten.

i Åsele kommun har socialnämnden utsett två FoU ombud från socialtjänst och Äldre- och handikappomsorg.

För mer information: SOU 2008:18, hemsida Region Västerbotten

 

 

Senast uppdaterad: 2011-10-18
Uppdaterad av: Inger Olofsson