Taxor och avgifter

Taxor & Avgifter 2020 Ändringar:
VA-avgifterna höjs med 14% fr.o.m 2020-07-01.
Verksamhetsavfalltaxorna är ändrat till 2019-års taxa

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. De bestämmelser om gäller för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggningar finns i kommunens ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor. För att försöka minska sopor har Åsele en taxa som är uppdelad på fast avgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Genom att försöka minska på soporna hushåller man inte bara med jordens resurser utan också med sin egen ekonomi, eftersom hämtnings- och behandlingsavgiften betalas en gång man tömmer sin tunna.

Abonnemang:

Den fasta kostnaden skiljer beroende på om du är villakund, lägenhetskund, fritidskund eller verksamhet. Den fasta kostanden betalar drift och underhåll av miljöstation och ÅVC där farligt avfall som till exempel färgrester, lysrör och batterier samt grovavfall som till exempel trä, metall och trädgårdsavfall tas emot för vidare behandling eller deponering. Även planering, utveckling, kundservice satm datatjänster, annonser, webbinformation och tryckt material.

Insamlings- och behandlingsavgiften är lika stor oavsett kundtyp. Den skiljer endast beroende på vilken kärlstorlek man har valt. (190, 370 eller 660 liter)

Autogiro
Önskar man att ha autogiro ska man fylla i en blankett och skicka den till oss på Åsele kommun. Blanketten hittar du på höger sida.

Translate the website with Google translate.