Kommunvapen och logotyp

Åsele har, liksom många andra kommuner, arbetat fram en logga med en medföljande grafisk manual. Loggan ska fungera som ett komplement till kommunvapnet.

Tanken är att kommunvapnet fortsätter användas i mer officiella och formella sammanhang som till exempel på politiska protokoll, remissvar och skrivelser till myndigheter. 

Loggan kommer att användas i mer kommersiella sammanhang som marknadsföring och profilering. 

Logotyp

Den nya loggan har element från kommunvapnet men symboliserar och berättar om Åsele. 

Vad ser du för symboler i vår nya logga?

Vi ser renhorn, glada människor, lek, rörelse, glädje, mötesplats, strävan mot något gemensamt och dansande vittror. 

Kommunvapen

"I ett rött fält ett framåtvänt renhuvud och mellan dess horn blomman av en näckros (Nuphar Luteum), allt av guld"

Detta är den beskrivning, blasonering, som finns för Åseles kommunvapen. Vapnet fastställdes 1955 och försvann under kommunsammanslagningen med Dorotea, men återtogs 1980 då Dorotea åter bildade egen kommun. 

Kommunvapen i Sverige används för att symbolisera hela kommungeografin, inte kommunen som myndighet. Det är därför fritt för alla att använda kommunvapnet. Näringsidkare som vill använda kommunvapnet, helt eller delvis, i sin marknadsföring och som del av sin logotyp måste inhämta tillstånd från kommunen. Till den ansökan ska det bifogas ett utlåtande från Riksarkivet.

Läs mer om kommunvapnens historia och användande hos Riksarkivet.