4 godkända projekt!

Under vintern och våren har Åsele både på egen hand och tillsammans med andra ansökt om projektfinansiering från både Europeiska Socialfonden (ESF) och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). I slutet av maj togs beslut och man har beviljat alla fyra projekt! Projekten berör olika områden men kommer att stärka kommunens, anställdas och företags kompetens och utvecklingskapacitet.

De fyra projekten är:

KUPAN: KOMPETENSUTVECKLING FÖR PERMITTERADE, VARSLADE OCH ANSTÄLLDA

KUPAN ska stötta företag som drabbas av pandemin och den ekonomiska krisen genom att kompetensutveckla personal så att individerna stärks på arbetsmarknaden och stärka företagens konkurrenskraft.

Projektet ägs av Åsele kommun och drivs tillsammans med ÅNS och Dorotea kommun. Lärcentrum och näringslivskontoren kommer att genomföra projektet under nästa två och ett halvt år med hjälp av stöd från ESF på drygt 1,8 miljoner kronor.

SIKT 2.0

Utifrån ett initiativ från Åsele har Region 10 kommunerna tillsammans med Region Västerbotten, samordningsförbunden, Arbetsförmedlingen, Region Norrbotten och DUA beviljats 16,2 miljoner kronor från ESF och går själva tillsammans in med ungefär lika mycket pengar till för att under två och ett halvt år jobba med att stötta kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden att komma närmare egenförsörjning. Det ska göras både genom praktiska insatser mot målgruppen och genom strategiskt arbete i samverkan mellan de inblandade aktörerna. Region Västerbotten är projektägare.

VÄLFÄRDSTEKNOLOGI I OMSORGEN

Projektet Välfärdsteknologi i omsorgen har sökts och beviljats till Akademi Norr och syftar till att öka den praktiska digitala kompetensen hos inlandskommunernas personal inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Både omsorgspersonal och enhetschefer ska utbildas i välfärdsteknologi och öka kompetensen för omställningen till ny teknik och nya digitala lösningar. Projektet får 4,43 miljoner från ESF.

DIGITAL TRANSFORMATION FÖR GOD OCH NÄRA VÅRD I SÖDRA LAPPLAND

Projektet handlar bland annat om att skapa en gemensam struktur för kommuner att införa digitala tjänster och möjliggöra samverkan och samhandling för kommuner och hälso- och sjukvården. De sju inlandskommunerna är ett fyra modellområden i landet för modellen God och nära vård. Region Västerbotten har sökt och beviljats nästan 6,9 miljoner kronor från ERUF.

ESF    ERUF

Region Västerbotten    Akademi Norr

Senast uppdaterad den 11 juni 2020