Är du intresserad av att driva ett lokalt vattenvårdsprojekt?

Det finns möjlighet att ansöka om LOVA-bidrag. En ny LOVA-förordning har trätt i kraft under 2018 som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning.

Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

LOVA-bidraget får användas till:

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, till exempel fiskvägar för att förbättra konnektiviteten i vattendrag eller biotopvård för att förbättra morfologiska förhållanden.

För frågor och information om LOVA-bidrag: lova.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Underskrivna ansökningar och slutrapporter mailas till: vasterbotten@lansstyrelsen.se

samt per post till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

 

Senast uppdaterad den 10 januari 2019