Åsele kommun gör plusresultat 2020

Under 2018 och 2019 har Åsele kommun befunnit sig i en tuff ekonomisk situation och haft stora negativa resultat på sammanlagt -32,6 miljoner kronor. Det är därför positivt att årsredovisningen för 2020 visar ett preliminärt plusresultat på 9,8 miljoner kronor. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige i maj.

Att vi har lyckats vända den negativa trenden och istället fått ett positivt resultat beror på flera olika saker. Framförallt har verksamheterna gjort ett omfattande arbete med omställningar, kostnadsminskningar och ekonomisk återhållsamhet. Det i sig har gjort att kostnaderna i verksamheterna sammanlagt minskat med cirka 13,3 miljoner kronor. Framförallt har förändringar gjorts inom socialtjänstens område och där främst inom äldreomsorgen.

I december 2019, efter att Åsele kommun tagit beslut om budget för 2020, presenterade regeringen ändringar rörande statsbidrag i det så kallade kommunala utjämningssystemet som är till fördel för glesbygdskommuner. Åsele kommun får efter ändringen cirka 6,7 miljoner kronor mer än tidigare och stödet bidrar till att vi klarar de ekonomiska utmaningarna bättre.

Pandemin under 2020 har påverkat hela samhället och såklart även kommunen. Det har slitit på alla verksamheter och många medarbetare har haft tung arbetsbelastning. Vi har haft möjlighet att söka tillbaka pengar från Socialstyrelsen för en stor del av de extra kostnader vi har fått på grund av pandemin. Extra utgifter har till exempel varit: inköp av skyddsmaterial, att förbereda en särskild covid-avdelning inom äldreomsorgen, informationsmaterial och annonser, extra vikariekostnader för att nämna några exempel. Det har alltså inte påverkat kommunens resultat i speciellt stor utsträckning.

I och med att pandemin påverkar hela samhället påverkas även företag. Skatteintäkterna till kommunen blev cirka 3 miljoner kronor lägre än vad som beräknats. Även det här skattebortfallet har staten kompenserat med extra statsbidrag. Vilket innebär att Åsele kommun fått en överkompensation av staten, då de utifrån sina schablonberäkningar betalat ut 5 miljoner kronor i stöd.

Men varför är det så viktigt att göra ett plusresultat då? Varför ska verksamheterna spara när kommunen går plus?

Det finns flera anledningar. Först och främst är det lagstyrt, kommuner ska ha ”en god ekonomisk hushållning” och det betyder bland annat att inte göra av med mer än man får. I lagen står det också att om en kommun gör ett minusresultat, så måste kommunen normalt inom tre år gå med tillräckligt stora plusresultat för att kompensera det. Efter två år med stora minusresultat behöver Åsele kommun därför gå med stora plusresultat i flera år för att återställa detta. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att det ska återställas på fem år. Med ett så stort plusresultat som 9,8 miljoner kronor för 2020 ligger vi före den tidsplaneringen.

Det är också ur kommunens resultat som pengar till investeringar tas, annars måste kommunen ta lån för att genomföra investeringar och det vill vi helst inte. Det gäller sådant som att laga våra gator, laga och renovera våra fastigheter, byta ut maskiner och fordon som slits, uppgradera våra vatten- och avloppsreningsverk och så vidare. Vi har också lån sedan tidigare som behöver amorteras.

Det behövs en god likviditet, det vill säga pengar på kontot, för att kunna betala löpande kostnader så som löner och fakturor. Om kommunen går minus minskar likviditeten och det finns exempel på kommuner som behövt låna pengar för att kunna betala ut lön till anställda, en situation ingen vill hamna i.

Det har tagits många stora och tunga politiska beslut för att förändra och anpassa oss till en minskad verksamhet då vår befolkning minskat under många år. Det är mycket glädjande att vi under 2020 ökat vår befolkning med 11 personer och vi hoppas att den trenden håller i sig då invånarantalet påverkar vår ekonomi. Kommunens verksamheter är dock fortfarande för stora för den ekonomi och den befolkning vi har. Fler beslut om förändring, stora och små, kommer att krävas. Inför budgetåret 2022 tittas extra noga över möjligheterna med digitalisering för effektivisering och även att anpassa våra fastigheter till de behov vi har.

Senast uppdaterad den 19 mars 2021

Translate the website with Google translate.