Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära områden

Begäran om GRANSKNINGSYTTRANDE för ”Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära områden den s.k. LIS-planen för Åsele kommun.”

Åsele kommun har under tiden 2018-10-03 – 2018-11-01 haft kommunens förslag på en så kallad LIS-plan som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan på samråd. LIS- står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen” och i planen redovisas de om-råden i Åsele kommun där åtgärder inom strandskyddsområde ska anses kunna bidra till utvecklingen av landsbygden. Det tematiska tillägget och översiktsplanen ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning.

LIS-planen syftar till att peka ut områden längs sjöar och vattendrag i Åsele kommun där det ska förekomma lättnader i strandskyddet. Genom en ändring i strandskyddslagstiftningen den 1 juli 2009 har ett särskilt skäl för strandskyddsdispens tillkommit, där en dispens kan beviljas om en åtgärd eller anläggning bidrar till att gynna landsbygdsutvecklingen.

Att en åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden kan i de områden som redovisas i planen vara ett skäl till att dispens från strandskyddsbestämmelserna kan beviljas. Det innebär att bebyggelse kan tillåtas närmare strandlinjen än 100 m.

LIS-planen är nu föremål för GRANSKNING och Ni är välkommen att lämna era synpunkter på det reviderade förslaget till LIS-plan efter samrådsomgången. GRANSKNINGSTIDEN pågår från 2018-12-19 till och med 2019-02-19 och vi ser helst att du lämnar dina synpunkter skriftligt via e-post till miljobygg@asele.se . Skriv ”GRANSKNING LIS-plan” i ämnesraden.

Vill du hellre lämna synpunkter via brev är adressen: Åsele kommun, Miljö- och bygg,

919 85 ÅSELE. Märk brevet med ”Samråd LIS”.

Obs! De inlämnade synpunkterna utgör allmän handling hos kommunen. Ditt namn och övriga uppgifter som du lämnar kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt GDPR.

Inkomna synpunkter redovisas i sin helhet och kommenteras i en granskningsredogörelse innan den antas avkommunfullmäktige.

Handlingar finns att läsa nedan.

Samrådsredogörelse LIS Åsele

ÅSELE LIS inventering Norrstrand bilaga 2

Bilagor LIS-områden & Höga Flöden

Åsele LIS-plan granskningshandling

Senast uppdaterad den 20 december 2018