Kommunfullmäktige i Åsele

Måndag 9 mars sammanträder kommunfullmäktige klockan 13.00 i Åsele kulturhus. Sammanträdet är öppet för alla. Du är välkommen att lyssna på plats eller följa livesändningen.

Några av punkterna som tas upp:
- Ägardirektiv Åsele Energiverk AB med dotterbolag
- Flaggpolicy
- Ombudgeteringar 2019 till 2020
 
Välkommen att närvara för att lyssna på dina förtroendevalda eller följ kommunfullmäktige online på Youtube: 

Handlingar till sammanträdet finns att hämta på Åsele bibliotek.

Lista över ärenden som ska behandlas idag kan du läsa om du klickar på denna länk eller nedan: 

1. Protokollets justering
2. Avtackning av förtroendevalda
3. Allmänhetens frågestund
4. Ägardirektiv Åsele Energiverk AB med dotterbolag
5. Revidering av arvodesreglemente
6. Reglemente för valnämnden
7. Revidering av förbundsordning för LYSTKOM
8. Flaggpolicy
9. Information: Delårsrapport år 2019 för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
10. Budget och verksamhetsplan 2020 - Akademi Norr
11. Information: Överförmyndarens verksamhetsplan 2020
12. Information: Överförmyndarnämndens Internkontrollplan 2020
13. Ombudgeteringar investeringar 2019 till 2020
14. Revisionsrapport - Kommunstyrelsens styrning och kontroll över
kommunens samlade verksamhet
15. Revisionsrapport - Samverkan kring ungdomar som riskerar att fara illa
16. Svar på motion - beslutsunderlag till KF
17. Anmälan av motion - Restaurering av kommunalt ägd jordbruksmark
18. Medborgarförslag - Skolbussar
19. Svar på interpellation - behovsstyrd personalplanering
20. Svar på interpellation - otydlig organisation
21. Svar på interpellation - hållbart ledarskap
22. Svar på interpellation - anställningsstopp
23. Svar på interpellation - misstro mot politisk och tjänstemannaledning
24. Svar på interpellation - förändringar särskilt boende
25. Avsägelse av förtroendeuppdrag - Roger Söderström
26. Avsägelsen av förtroendeuppdrag - Alf Johansson
27. Valärende - val till miljö- och byggnadsnämnden 2019 - 2022
28. Valärende - val till kommunstyrelsen 2019 - 2022

 
Foto: Arek Socha
Senast uppdaterad den 28 maj 2020

Translate the website with Google translate.