Landsbygdsutveckling i Åsele kommuns strandnära lägen (LIS-plan) - Samråd

Åsele kommun har tagit fram en SAMRÅDHANDLING för en s.k. LIS-plan som är ett tillägg till kommunens översiktsplan. LIS står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen”. I planen redovisas de områden i Åsele kommun där åtgärder inom strandskyddsområde ska anses kunna bidra till utvecklingen av landsbygden. Att en åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden kan i de områden som redovisas i planen vara ett skäl till att dispens från strandskyddsbestämmelserna kan beviljas. Det innebär att bebyggelse kan tillåtas närmare strandlinjen än 100 m.

Även om dispens beviljas måste alltid utrymme, vanligen en 10–30 meter bred strandremsa, lämnas fri så att allmänhetens tillgänglighet till stränderna säkerställs och livsvillkoren för djur- och växtlivet bevaras. Dessutom får inte strandlinjens vegetation röras.

Förslaget till LIS-plan finns att ta del av här

Åsele LIS-plan samrådshandling

LIS-områden bilaga 1

alt. hämta ett exemplar hos Miljö- och byggnämnden (beställ gärna ett ex. innan du kommer, 0941-140 30). 

LIS-planen är nu föremål för SAMRÅD och du är välkommen att lämna dina åsikter på förslaget. Samrådet pågår till och med 2018-11-01 och vi ser helst att du lämnar dina synpunkter via e-post till kommun@asele.se. Skriv ”Samråd LIS” i ämnesraden.

Vill du hellre lämna synpunkter via brev är adressen: Åsele kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 919 85 ÅSELE. Märk brevet med ”Samråd LIS”.

 

Välkommen att lämna synpunkter!

 

Obs! De inlämnade synpunkterna utgör allmän handling hos kommunen. Ditt namn och övriga uppgifter som du lämnar kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.

Inkomna synpunkter redovisas i sin helhet och kommenteras i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer sedan vara en bilaga till utställningshandlingen.

Senast uppdaterad den 8 oktober 2018