Samråd

Samråd gällande ansökan om ändringstillstånd för Åsele avloppsreningsanläggning, Åsele 2:194

Åsele kommun planerar att bygga ett nytt reningssteg för Åsele avloppsreningsverk. Orsaken till dessa planer är att dagens miljölagstiftning ställer större krav på biologisk rening än vad reningsverket är byggt för. Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och en ansökan till Länsstyrelsen om ändringstillstånd ska göras inför byggnation. Som invånare i Åsele kommun ges du möjlighet att yttra dig i ärendet.

Vill Du ha ytterligare information, ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna upplysningar om sånt vi bör känna till i vår fortsatta planering är Du välkommen att kontakta: Marcus Helletun, Teknisk-chef, per telefon 094-114038 eller mail: marcus.helletun@asele.se. Det går även bra att skicka dem till: Åsele kommun, Vasagatan 5, 919 85 Åsele

Muntliga eller skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 30 april 2019

Kort beskrivning av verksamheten

Åsele kommun driver och ansvarar för Åsele avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer. Anläggningen uppfördes 1971 och har genomgått ombyggnation 1980 och 2011. I anläggningen hanteras avloppsvatten från Åsele tätort samt slam från renhållningens tömningar av trekammarbrunnar. Runt 1 800 personer samt några mindre företag och industriverksamheter är anslutna till anläggningen.

Idag reduceras organiskt material och fosfor genom mekanisk samt kemisk rening. Slam från den egna avloppsreningen samt från trekammarbrunnar förtjockas och avvattnas och transporteras till deponi.

Efterlevnad av nuvarande miljölagstiftning

Idag har Åsele kommun ett tillstånd att behandla avloppsvatten samt trekammarslam och släppa ut renat avloppsvatten i Ångermanälven. Med tillståndet följer villkor som ska uppfyllas.

För att följa avloppsdirektivets krav på utsläpp av organiskt material planeras byggnation av ett ytterligare reningssteg vid avloppsreningsanläggningen. Innan detta kan göras ska en ansökan om ändringstillstånd lämnas till Länsstyrelsen för prövning.

Prövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Denna information är ett led i samrådsprocessen som ska genomföras innan ansökan upprättas.

Förutsedd miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten utgörs av organiskt material och näringsämnen som fosfor och kväve, vilket släpps till Ångermanälven. Dagens reningsmetoder gör att mängden fosfor som släpps ut ligger väl under tillåtna nivåer, medan mängden organiskt material överskrider nivåer som har satts av Naturvårdsverket för att följa avloppsdirektivets syfte.

Det finns även risk att verksamheten ofrivilligt ger upphov till utsläpp av oönskade ämnen såsom läkemedelsrester eller annat som kan komma från hushållen eller verksamheterna i samhället.

En ytterligare miljöaspekt som beaktas är luktstörningar, som vid enstaka tillfällen kan uppstå i direkt anslutning till anläggningen samt buller och koldioxidutsläpp av transporter till och från avloppsreningsverket.

Prövningens gång

Samråd hålls och en redogörelse kommer ingå i ansökan om ändringstillstånd. I samrådsredogörelsen framgår vilken information som givits, de synpunkter berörda parter lämnat och om de synpunkterna lett till justeringar av den ursprungliga planen.

En ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och lämnas till Länsstyrelsen. Ansökan kungörs i lokal press och skickas på remiss till kommunens miljöskyddsenhet samt övriga berörda. Allmänheten får också möjlighet att yttra sig.

Slutligen tar Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen ett beslut och kungör detta i ortstidningen. Det finns möjlighet att överklaga beslutet, vilket då prövas av Miljödomstolen.

Senast uppdaterad den 7 mars 2019