Handikappomsorg

Handikappomsorgen

Handikappomsorgen i Åsele kommun skall präglas av de övergripande mål som uttrycks i lagen om stöd och service LSS och socialtjänstlagen samt de riktlinjer som finns inom handikappomsorgen i Åsele Kommun. Kommunala mål är ett politiskt styrdokument anpassat till samhällets krav och förutsättningar. I den kommunala handikapplanen beskrivs den politiska viljan samt ambitionsnivån för handikappomsorgen.

Åsele Kommuns handikappomsorg omfattar gruppboenden, dagverksamhet samt övriga insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen omfattar personer med stora omfattande funktionshinder och ger dem ökade möjligheter att själv påverka utformningen av stöd- och service insatserna.

Rättigheterna är personlig assistans, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn, kontaktmannaskap, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar eller för vuxna samt ledsagning och avlösarservice. Personkrets 1 och 2 i LSS har också rätt till daglig verksamhet.

Råd- och Stöd insatser ges av Landstingets Råd- och Stöd team. Färdtjänst söks hos färdtjänsthandläggare inom kommunen. Om man på grund av ett funktionshinder behöver få sin bostad ombyggd eller anpassad kan man söka bostadsanpassningsbidrag.