Anmäla oro för barn eller ungdom

Om du misstänker att ett barn eller ungdom upp till 18 år far illa och behöver hjälp bör du anmäla det till individ- och familjeomsorgen. Vi har det yttersta ansvaret för att barn får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns.

Anmälan från professionella

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation. Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar, vårdcentraler och polisen har ett personligt ansvar enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen att anmäla till individ- och familjeomsorgen om de känner oro för ett barn. Av lagtexten framgår att det räcker att tro att vi kan komma att behöva ingripa – du behöver inte vara säker, det är individ- och familjeomsorgen som utreder.

Till dig som är anmälningsskyldig: en kort videofilm från Socialstyrelsen

Anmälan skall göras skriftligt och skickas till:

Åsele kommun
Individ- och familjeomsorgen
919 85 Åsele                                                                                                                                         

Du kan också lämna anmälan med hjälp av en blankett.

Blankett Anmälan barn/ungdom

https://orosanmalan.se/wp-content/uploads/2017/09/orosanmalan_170911.pdf

Anmälan från dig som privatperson

Även privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd. Du som är privatperson kan göra en orosanmälan anonymt. Du ska då inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar individ- och familjeomsorgen. Om du uppger ditt namn har vi endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.Du bör då känna till att vårdnadshavare och barn har rätt att ta del av anmälan.

Om du vill göra en anmälan som privatperson kan du ringa till en socialsekreterare via växeln på telefon 0941-140 00 eller använda en anmälningsblankett med stödfrågor, se länken ovan. Det går också bra att skicka in en anmälan via mail sociala.asele.se eller brev, se adress ovan.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom vi i efterhand inte kan få mer information från dig.

Om du misstänker att barn utsätts för våld eller övergrepp bör du även anmäla det till polisen. I akuta fall ringer du 112.

 

 Vid akuta situationer, ring alltid till individ- och familjeomsorgen innan anmälan skickas!