Saepmie

Sjeltien saemien reereme tjïelte. Sjeltie lea båeries saemien sijjie. Dejbeeli lij gærhkoe- jïh maarhnasijjie saemide, dan gaavhtan dan nomme Sjeltie. Sjeltien tjïelte-vaeknesne bovtse jïh Sjeltien tjïelten logotypesne tjåervie, saemien lïhkesvoete tjïelke vååjnoe. Åsele samiska förvaltningskommun. Åsele är en gammal samisk plats. Förr i tiden var det en kyrk- och marknadsplats för samer, därav namnet Sjeltie. På Åseles kommunvapen ses en ren och i Åsele kommuns logotyp syns renhorn, så den samiska kopplingen är tydlig.

Åarjelsaemien gïelesne

Sjeltien tjïelte lea Vualtjeren noerhte jïh åarjel sïjti gåatome-dajvesne. Daelie Sjeltie aaj saemien reeremetjïelte 2018 raejeste.

Saemien reeremetjïeltesne gaskem jeatjah aajnealmetjen reakta saemiestidh tjaaleldh jïh njaalmeldh gosse byjjesfaamojne gaskesadtedh.   Aajnealmetjen aaj reakta voeresehoksem jïh aarhskuvlem åadtjoeh abpe jallh biehkine saemiengïelesne. Sjeltien tjïelte barkeminie voejhkele daerpiesvoeth dåarjedidh.

Sjeltien saemien reereme tjïelte barkeminie laakem nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre implementeeridh. LoNM 2009:724.

Gïeleskreejreme, jeananamme saemieh våajnoes darjodh jïh jienebh faaleldahkh saemien gïele- jïh kultuvredarjoemidie leah naakenh barkoelaavenjassh.

Buerie båeteme mijjem gaskesadth jis dov gyhtjelassh jallh åssjelh unnebelåhkoe-reformen bïjre.

Elna Fjellström, saemien iktedæjja maahtah gaskesadtedh mobijline: 0722 434 828 jallh e-påastine: elna.fjellstrom@asele.se

Maahtah aaj guessine vuelkedh sov gåajkoe Kulturhuset’sne båetedh.

 

Daaroen gïelesne/ Svenska

Sjeltie tjïelte ligger inom Vilhelmina norra och Vilhelmina södra samebyars renbetesland. Nu är Sjeltie också en samisk förvaltningskommun sedan 2018.

Att vara en samisk förvaltningskommun innebär bland annat att enskilda har rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få äldreomsorg och förskola helt eller väsentlig del på samiska. Sjeltien tjïeltie arbetar med att försöka tillgodose behoven.

Åsele samiska förvaltningskommun arbetar med att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. LoNM 2009:724.

Språkrevitalisering, ökat samisk synliggörande och ökat utbud av samiska språk-och kulturaktiviteter är några av arbetsuppgifterna.

Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor eller idéer angående minoritetsreformen.

Elna Fjellström, samisk koordinator når du via mobil: 0722 434 828 eller e-post: elna.fjellstrom@asele.se

Leisa Renfjell, samisk koordinator når du via mobil: 073 096 13 62 eller e-post: leisa.renfjell@asele.se

Translate the website with Google translate.