Åsele IK ansöker om bidrag för Konstgräsplan samt Näridrottsplats

I Åsele IKs styrelse har rubricerade investering diskuterats i ett antal år. Nu har styrelsen beslutat att försöka genomföra projekt på Lappvallen.

Det handlar om en Konstgräsplan för framför allt fotboll, en Näridrottsplats 40*20 m med sarg där olika idrotter kan utövas, en motorik-och styrkebana samt, 100 m löparbana, banor för längdhopp, höjdhopp och kula samt en asfaltyta med möjligheter till tennis. Se bild.

Lappvallen är idag en sliten anläggning och denna investering kommer att vara ett lyft för Åsele som ÅIK räknar med ska öka intresset för idrottande i allmänhet och fotboll i synnerhet. Anläggningen kommer att kunna användas för många olika idrotter/motionsaktiviteter och av unga och gamla. Anläggningen blir handikappanpassad. Gåfotboll för äldre är en aktivitet som blir större och större i Sverige och är en aktivitet som kan genomföras. Se bild. Aktiviteterna på anläggningen kan pågå från tidigt på våren och till sent på hösten.

Det kommer att vara lätt att styra bort snö på våren, snö som läggs på asfaltytan för att kunna återvinna eventuella granulat som finns i mattan. Det kommer att finnas belysning på hösten.

Miljöfrågan är en viktig fråga i detta sammanhang och har stötts och blötts av olika myndigheter i många år. Utvecklingen av gräs har nu kommit så långt att det anses vara en miljömässigt bra investering att bygga en konstgräsplan. Den s k Kalmarmodellen, som nu är förhärskande, innebär att man samlar upp granulat som ligger i konstgräset i dräneringsdiken runt fotbollsplanen och återvinner. En försvinnande liten del kommer ut i naturen.

Investeringskostnaden för anläggningen är stor, ca 9,5 Mkr. Detta trots att vi genom att kunna anlita lokala företag för delar av investeringen kunnat pressa ner ursprunglig kostnad. Finansieringen ska ske genom bidrag från en mängd olika håll. Den enskilt största bidragsgivaren är Allmänna Arvsfonden, som kan bidra med 5 Mkr.
Vi kommer att söka bidrag hos andra institutioner som gett bidrag i andra projekt:

  • Leader,
  • Bygdemedel,
  • SISU,
  • Riksidrottsförbundet,
  • Fotbollsförbundet,
  • Kamprad-fonden
  • m fl.

Vi har den klara uppfattningen att vi klarar att finansiera projektet via dessa olika bidrag. I finansieringsplanen finns ingen insats från Åsele kommun, men kommunen är positivt inställd till vårt projekt. Innan spaden sätts i jorden ska vi ha en färdig finansiering.

ÅIK har även diskuterat med Åsele Kommun om ett arrendeavtal och skötselavtal för anläggningen och med erfarenheter från andra kommuner är vi säkra på att driftkostnaderna blir lägre än idag och att detta blir en Win-Win-situation får ÅIK och kommunen.

För ytterligare information, kontakta gärna Paul Forsberg som är ÅIKs projektledare för detta projekt.

Senast uppdaterad den 22 november 2022

Translate the website with Google translate.