Kommunal information

Idag har ett utskick gått ut till de 1458 hushåll som finns i Åsele kommun. Även här på webbplatsen publicerar vi samma innehåll för att säkerställa att informationen når så många åselebor som möjligt.

Som de flesta vet har glesbygdskommuner minskat i befolkning sedan många år. Glädjande nog har invånarantalet i Åsele varit oförändrat eller har till och med ökat de senaste fyra åren. Sett över tid har befolkningen minskat med en tredjedel de senaste 30 åren. Kommunens intäkter är kopplade till antalet invånare och krymper i samma takt. Trots det har vi samma kommunala serviceutbud och driftar lika många fastigheter som då. Kommunen hamnar därmed i en ekonomisk utmanande situation.

Enligt en prognos från SCB, som sträcker sig fram till 2040, så kommer antalet barn att öka. De närmsta åren kommer även personer över 80 år att öka för att sedan avta om man ser till förväntad livslängd. Samtidigt kommer befolkningen i arbetande ålder att minska. Det innebär både att det är färre människor i arbetande ålder som ska fylla upp de arbetstillfällen som finns och att deras skattepengar ska betala för både barn- och äldreomsorg. Det är inget unikt för Åsele, personer i arbetsför ålder saknas i hela landet.

Förändringar i befolkning och i samhället gör att även kommunen måste anpassa och förändra sin verksamhet. Som ses i diagrammet intill står skolan och äldreomsorgen för de absolut största nettokostnaderna i kommunens budget. En analys av alla kostnader visar att det finns några områden som avviker och där förändringar måste göras, även om alla verksamheter hjälper till att hålla ner kostnaderna.


Vart gick skattepengarna 2018? 
(Siffrorna visar nettokostnader)

Källor: www.kolada.se www.scb.se

 

(Strecken/staplarna i diagrammen nedan avser Sveriges alla kommuner.)

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kronor/brukare: 80+Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kronor/brukare: 80+ Kostnad per brukare är hög, men inte högst i Sverige. Däremot gör antalet platser att den totala kostnaden blir för hög än vad vi har ekonomi för.
Kostnad per brukare är hög, men inte högst i Sverige. Däremot gör antalet platser att den totala kostnaden blir för hög än vad vi har ekonomi för.

 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kronor/invånareKostnad hemtjänst äldreomsorg, kronor/invånare Kostnad hemtjänst kronor per invånare 80+ har minskat kontinuerligt och är nästan lägst i Sverige.
Kostnad hemtjänst kronor per invånare 80+ har minskat kontinuerligt och är nästan lägst i Sverige.

 

Brukarbedömning hemtjänst - besväras av ensamhetBrukare av hemtjänst 65+ som har uppgett att de besväras av ensamhet är lägst i Sverige.
Brukare av hemtjänst 65+ som har uppgett att de besväras av ensamhet är lägst i Sverige.

 

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel i %Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel i % Andel invånare i Åsele som är äldre än 65 år med särskilt boende är nästan högst i Sverige.
Andel invånare i Åsele som är äldre än 65 år med särskilt boende är nästan högst i Sverige.

 

Förändring boendeformer i %
Genomsnittet i riket visar att antalet särskilda boendeplatser minskar. I Region 10 (består av Västerbottens inlandskommuner plus Arjeplog och Arvidsjaur) följs samma trend. För Åsele finns inga uppgifter för tidigare år, men har med 8 % högst andel av särskilda boendeplatser i Region 10.


Äldreomsorg

De flesta av oss människor hoppas att när vi blir äldre kunna bo kvar i våra hem. För att klara det behöver vi känna trygghet, vilket vi kan med rätt stöd. Äldreomsorgen skall vara rustad för att möta de olika behov som finns. Det kan till exempel vara omtänksamt stöd från personalen i hemtjänsten, trygghetslarm, tillsynsbesök, anpassning av hemmet (höj- och sänkbar diskbänk, ramper m.m.) eller plats på äldreboende.

Vi ska kunna leva hela vårt liv med så lite intrång som möjligt i vår personliga integritet, men samtidigt få det stöd som vi behöver för att leva ett långt självständigt liv. Hemtjänstpersonalen är duktiga på att tillgodose dessa behov vilket visas av att 100 % av brukarna i kommunen är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten.

Såsom äldreomsorgen är utformad idag, saknas dock cirka 16 miljoner för att fortsätta utan förändringar. För att äldreomsorgen i framtiden ska lyckas med sitt uppdrag behöver verksamhet, organisation, lokaler och bemanning vara flexibla.

Planerade förändringar

Alla fastigheter inom äldreomsorgen är i dåligt skick efter år av besparingar och stora renoveringar behövs. Lokalerna är inte heller anpassade för varken de boende eller personal utifrån de lagkrav som ställs idag för att bedriva omsorg. Att ha flera utspridda äldreboende gör att personalen inte räcker till och det är svårt att samarbeta.

Förslaget som nu finns är att Tallmons och Stugans platser ska flyttas till Åseborg vars lokaler har bäst grundförutsättningar att tillgodose de behov som finns. När antalet platser på de särskilda boendena minskar kommer insatserna från hemtjänsten istället att utökas. Sett till våra kostnader och antal boendeplatser, bör vi, precis som våra grannkommuner i inlandet, minska antalet platser än mer. Befolkningsprognoser visar på ett ökat antal invånare över 80 år för att sedan plana ut. Av hänsyn till det minskas inte ytterligare antalet särskilda boendeplatser, även om det skulle behövas för att hamna i nivå med rikssnittet i Sverige.

Avdelningen Bofinken på Åseborg har stått tom i flera år och byggs nu om till modernt äldreboende för personer som har demens. På tredje våningen finns möjlighet att skapa ett trygghetsboende. Planen är också att renovera avdelningarna Fyrklövern och Gullvivan. Även på boendet Duvan i Fredrika görs renoveringsinsatser. Att satsa ordentligt ger trivsamma och tillgängliga boenden, väl fungerande verksamheter och god arbetsmiljö för personalen. Investeringen kommer att ge god besparing både på kort och lång sikt och samtidigt höja kvaliteten i omsorgen.


Pågående renovering

Idag finns det två skolbyggnader i Fredrika, varav en av dessa kommer att renoveras och all verksamhet kommer att inhysas i den. Trots det, kommer den nyrenoverade skolan att ha utrymme att ha ett dubbelt så stort elevantal än vad vi har idag i Fredrika.

 

Näringslivsutveckling

Hos Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) får de som vill starta företag, utveckla ett befintligt företag eller etablera sig i Åsele råd och hjälp. ÅNS samarbetar bland annat med Lärcentra, som kan hjälpa företag med utbildningar och kompetensutveckling. Lärcentra är även en studieplats där åselebor kan utbilda sig via distansutbildningar på Komvux eller eftergymnasiala utbildningar.

Åsele har ett aktivt näringsliv och ligger etta i Västerbottens län i antal nystartade företag sett i antal invånare. Även tillväxten bland företagen är god och där hamnar vi på en fjärde placering i länet. ÅNS arbetar i projektet “Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region”. Det är ett samarbete mellan de tio kommunerna i Region 10 och fokusområdena är: större marknad, innovation, kompetensutveckling, kapitalförsörjning, generations-och ägarskifte.

Genom Vattenfalls vindkraftetablering har vi fått möjligheten till nya spännande projekt. Åsele Näringslivsstiftelse samarbetar med flera stora aktörer för möjligheten att starta en testverksamhet för elektrifierade drönare, flyg och fordon.

Åsele och 38 andra landsbygdskommuner i norra Sverige har under tre år beviljats ett statsstöd från näringsdepartementet för att arbeta med att näringslivsutveckla och marknadsföra kommunen. Med hjälp av det görs flera nya satsningar. Kommunfullmäktige har antagit ett näringslivsprogram som bland annat innebär att skapa effektivare hantering av företagsärenden och förbättring av näringslivsklimatet.

 

Vill du lämna synpunkter? Använd dig då gärna av formuläret här på vår webbplats: www.asele.se/synpunkter

 

Senast uppdaterad den 28 maj 2020