Hälsa, lärande och trygghet (HLT)

Samverkan för tidigt stöd till unga. Barn i åldrarna 0–18 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög tillgänglighet och ett samlat, tidigt stöd till barn och deras familjer.

Se filmen "Hälsa, lärande och trygghet i Åsele - en film om samarbete mellan skolan, hälso- och sjukvård och socialtjänst"

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling. Men om måendet hindrar barnet från att göra det hen brukar, behöver det finnas snabb tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysisk och psykisk hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs.

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är:

  • anpassade insatser till barnet
  • föräldrastöd
  • familjesamtal
  • kartläggning
  • gemensamma uppföljningar
  • utvärderingar av insatserna

HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper, HLT-team, med representanter från förskola och grundskola, elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral. HLT-teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om en gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen. För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågas samtycke från vårdnadshavare.

Vill du veta mer om HLT, ta kontakt med din:

Förskola: Förskollärare/barnskötare eller förskolechef

Skola: Lärare/mentor eller rektor

Elevhälsa: Skolsköterska, skolkurator eller speciallärare

Individ- och familjeomsorgen: Socialsekreterare

Hälsocentralen

Translate the website with Google translate.