Latrinkompostering

I en latrinkompost komposterar du toalettavfallet från utedasset eller torrtoaletten. Resultatet från latrinkomposten blir en näringsrik mull som kan användas som jordförbättringsmedel i rabatter och trädgårdsland. Latrinkomposten ska anordnas och skötas så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer och tas om hand på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Grundkrav

Vid kompostering av latrin finns det vissa grundkrav som ska uppfyllas, kompostbehållarna ska:

  • vara isolerade
  • ha tättslutande lock så att regn- och smältvatten inte kommer in i behållarna
  • ha tät botten med upphöjda kanter
  • vara ventilerade
  • vara skadedjurssäkra, dvs. inga springor eller hål större än 5 mm.

Vid separering av urin ska dessa behållare vara täta och utförda av åldersbeständigt material som tål högt pH. Storleken på behållarna ska beräknas utifrån att varje person producerar 1 – 1,5 l urin per dygn.

Spridning får endast ske under växtsäsongen, dvs. 1 maj till 30 september och ska ske på fastighet ägd av och/eller mark arrenderad av fastighetsägaren.

Viktigt att tänka på

För att minimera risken för smittspridning ska latrinet komposteras i 6 månader efter avslutad påfyllning och bör sedan efterkomposteras i ytterligare 6 månader. Det är därför bra att ha två behållare eller en behållare som har två fack där skiljeväggen ska vara tät.

Anmälan

För att få kompostera latrin krävs en anmälan till Miljökontoret. En situationsplan ska bifogas anmälan. Där ska kompostens placering, spridningsareal, avstånd till tomtgräns samt eventuella närliggande byggnader och vattentäkter utmärkas.

Blankett för anmälan om kompostering av latrin

Translate the website with Google translate.