Naturvård

Naturvård handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Det kan vara allt ifrån att skydda gammelskogar till att återställa vattendrag som påverkats av flottningen, så kallad flottledsrestaurering.

Exempel på åtgärder som pågår i Åsele är statligt finansierad kalkningsverksamhet och lokala naturvårdssatsningar (LONA). 

LONA-projekt Future Birdhouse

Under 2023 har det pågått en lokal naturvårdssatsning som vi kallar Future birdhouse. Syftet med projektet var att ersätta avsaknaden av hålträd i skogslandskapet med fågelholkar för att tillgodose häckningsplatser för hålhäckande fåglar.

I dagens produktionsskogar saknas oftast hålträd som är en förutsättning för att hålhäckande fåglar såsom talgoxe, svartvit flugsnappare, blåmes, knipa och ugglor ska kunna häcka. I projektet har man satt upp totalt ungefär 300 holkar av två olika modeller, en för småfåglar och en större för ugglor och sjöfåglar. Samtliga holkar har en GPS-punkt för att möjliggöra uppföljning om holkarna nyttjats. I projektet har holkarna satts upp i trädgrupper och miljöträd som har lämnats vid avverkning. På hyggen där trädgrupperna eller miljöträd varit få eller saknats har man satt upp holkar i kantzonen istället.

Projektet har gjorts i samverkan med Sveaskog och Holmen skog som medfinansierat projektet. Holkarna har satts upp på medfinansiärernas marker.

Övrigt

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Sista ansökningsdag är 1 december varje år.

 

Mikael Adolfsson
Initiativtagare och utförare av projektet Future birdhouse

Sofia Sparrfeldt
LONA-samordnare i Åsele kommun

Kommunöversikt 

Området vid Stenbithöjden

Området vid Älgsjö

Området norr om Borgsjö

Området söder om Borgsjö

Det här är träd som ofta saknas i dagens produktionsskogar

Samtliga holkar har GPS-punkter


En gammal holk ersätts med en ny

 

 

Translate the website with Google translate.