Vedeldning

Vedeldning är bra för miljön men kan vara en hälsofara, här kan du läsa mer om vad du ska tänka på för att elda rätt.

Eldning kan ge problem

Utsläppen från skorstenen kan vara farliga för människors hälsa. Personer med allergier eller annan överkänslighet drabbas särskilt av utsläpp från småskalig eldning. Man behöver inte vara särskilt känslig för att irriteras av röken. Bristande eldningsteknik, gamla pannor och kaminer samt eldning med förbjudna eller felaktiga bränslen, kan ge stora problem i bostadsområden.

Elda rätt

Titta gärna på Naturvårdsverkets film Elda rätt och bidra till en bättre miljö

  • Elda med torr ved
  • Eldning med fuktig ved ökar utsläppen av tjära och cancerframkallande ämnen upp till trettio gånger. Dessutom minskar energiutbytet med en fjärdedel. Du kan alltså spara mycket arbete och pengar på att hantera veden rätt, samtidigt som grannarna slipper stinkande och hälsofarlig rök
  • Ved ska lagras luftigt och torrt i helst två år. För både ved och pellets gäller att förvaringen ska ske på sådant sätt att kvalitén bevaras. Se upp med dammet, en del får besvär av flis- och pelletsdamm
  • Tänk på att klyvar och motorsågar bullrar. Ska du klyva veden på tomten bör du i god tid kontakta grannarna för att diskutera lämpliga tidpunkter
  • Tänd rätt när du tänder brasan, använd finhuggen ved och vid behov tändpapper, inte mjölkkartonger, dieselolja eller annat olämpligt material att tända med
  • Elda rejäla brasor. Du behöver en ackumulatortank om du eldar för uppvärmning. 
  • Det syns om du eldar fel! Det ska inte ryka (annat än vattenånga) från skorstenen förutom direkt i samband med att man tänder pannan. Man kan också kontrollera koloxidhalten i skorstenen. Den bör inte vara över cirka 10-12 %
  • Rökgastemperaturen bör inte vara över 350º grader. Högre rökgasgastemperatur innebär minskad verkningsgrad och risk för skorstensbrand. Hög rökgastemperatur är ett tecken på att anläggningen är felkonstruerad eller att förbränningen är dålig.

Förbud

Det är förbjudet att elda impregnerat virke eller målat virke eftersom det avger farliga ämnen när det förbränns. Det är också förbjudet att elda sopor.

Lufttillförsel vid eldning

Luft är viktigt vid all förbränning. Se till att det finns ventilation i pannrummet och att pannan har rätt inställning av lufttillförsel. Hög temperatur är lika viktig. Försöker man få veden att brinna länge genom att strypa lufttillförseln, sjunker temperaturen. Då bildas stora mängder sot och tjära, samtidigt som verkningsgraden sjunker kraftigt.

Sot- och tjäravsättningar på glasluckor, pannväggar och i rökgången tyder på att lufttillförseln är dålig. Om förbränningen varit bra får du bara kvar lite ljusgrå aska i eldstaden.

Translate the website with Google translate.