Försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Åsele kommuns verksamhetsområde.

Försäkrade under skol-/verksamhetstid
Elever inom Lärcentrum, Särvux och SFI
Deltagare i kunskapslyftet
Elever inom Komvux och Grundvux
Gode män
Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet/AME
Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även placerade i annan kommun
Barn och ungdom i kontaktfamilj
Ledare utan TFA


Försäkrade heltid - dygnet runt
Samtliga barn och elever, oavsett hemkommun, med barnomsorg/skolgång inom kommunen:
 - I grund- och gymnasieskola
 - I daghem, förskola, familjedaghem inkl. privata/kooperativa daghem och förskolor
Barn och ungdomar i:
 - Familjehem, jourhem, feriehem och hvb-hem
Barn och ungdomar i övrig kommunal verksamhet
Ungdomar i individuellt program.
Elever i Särskola/Särvux
Omsorgstagare/Stödboende

Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare.
Spar alla kvitton i original.
Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfall skall vara styrkt med intyg från behandlande läkare.
Anmäl skadan till Svedea 0771 - 160 99

Läs mer här

Translate the website with Google translate.