Brandskyddskontroll och sotning

Räddningstjänsten i Åsele kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att det utförs brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte.

Vem är ansvarig?

Fastighetsägaren och/eller nyttjanderättshavaren har det grundläggande ansvaret för sitt eget brandskydd. De ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Det innebär bland annat att du måste se till att minimera risk för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak.
 
Vi ska ha tillträde till alla utrymmen där skorsten passerar.
 
Kontroll av hela eldstaden samt rökkanaler invändigt sker med hjälp av kamerautrustning och en mera omfattande okulär besiktning.
 
Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Tidsfrister för brandskyddskontroll.

Värmepannor 

Intervall 

Fastbränsleeldad panna (ved) 

 3 år 

Oljeeldad panna, pelletspannor 

 6 år

Köksspisar och lokaleldstäder 

 3 år

Primär värmekälla för uppvärmning/matlagning 

 3 år

Sekundär värmekälla (trivseleldning) 

 6 år

Eldstad belägen i fritidshus 

 6 år

Imkanaler i restaurang och storkök 

 2 år

Translate the website with Google translate.