Lotteritillstånd

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och lotteriförordningen. Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att bekosta del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. För vissa typer av lotterier kan du söka tillstånd hos kommunen och för andra typer söker du tillstånd hos Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier

Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2019 är 46 500 kronor). Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering gäller högst fem år

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Vilka kan beviljas en registrering?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Länk till spellagen 6 kap. 2 § här beskrivs vem som kan få en registrering.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas

Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Exempel på villkor kan handla om giltighetstid på presentkort eller att vinst ska tilldelas vinnaren kostnadsfritt.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2019, 11,63 kronor
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2019, 7 750 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.  
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2019, 11,63 kronor)
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2019, 775 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
 1. En offentlig nöjestillställning.
 2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp Läs mer om vad som gäller.

Länk till 3 kap. spellagen (2018:1138).

Vissa krav på lottens utförande

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning,

Länk till LIFS 2018:4

Kommunerna ansvarar för ansökningsblanketter

Spelinspektionen tillhandhåller inte ansökningsblanketter eller övriga blanketter hänförliga till registreringslotterier. Det ansvarar kommunerna själva för.

Länk till registreringslotterier i 6 kap. 9 § spellagen Spellagen (2018:1138) 

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till:

Åsele kommun
Kultur o Fritid
919 85 Åsele

Märk kuvertet Lotteritillstånd.

Handlingar tas i första hand emot digitalt. Maila ansökan till turismfritid@asele.se

Vad kostar det?

Avgiften för tillstånd eller registrering beslutas av Kommunfullmäktige. Kontrollantarvode är 3 % av lotteriets insatsbelopp.

Länk till avgifter och taxor

När behövs tillstånd?

För det mesta, men det finns undantag se lotterilagen om tillståndsfria lotterier.

Länk till lotterilagen

Mer information

Den myndighet som ytterst har ansvar för lotterier och spel är Spelinspektionen. På deras webbplats kan du bland annat läsa mer om kommunala lotterier.

Länk till spelinspektionens hemsida

Upplysningar lämnas utav

Tel: 0941-14077
E-post: paulina.figaro@asele.se

 

Ansökningsblankett finns här!

 

Lotteritillstånd kostar 400kr att utfärda. Kostnaden faktureras till föreningen. 

För mer information, se Spelinspektionens hemsida

 

Translate the website with Google translate.