Sekretess

Vissa handlingar hos kommunen är inte offentliga utan är skyddade av sekretess enligt sekretesslagen. Det kan röra sig om handlingar med känsliga personuppgifter som till exempel i ärenden som rör socialtjänsten eller handlingar som rör rikets säkerhet till exempel vissa risk- och sårbarhetsanalyser.

Man kan som enskild person, som skickar handlingar till kommunen, inte begära att handlingarna ska vara hemliga eller konfidentiella, det vill säga sekretesskyddade, om det inte finns stöd i lagstiftningen för det.

Om du begär ut en handling och får ett avslagsbeslut med hänvisning till sekretess kan du alltid överklaga beslutet. Med avslagsbeslutet ska det följa information om hur man överklagar.