Systematiskt brandskyddsarbete

Det är enligt lagen fastighetsägare och eller verksamhetsägare som ansvarar för att man har ett skäligt brandskydd. Det innebär att de ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand eller andra olyckor. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskydds- arbetet i en organisation. Det systematiska brandskyddsarbetet är ett kvalitets- höjande arbete som i stora delar påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:

 1. Ansvar
  Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?
 2. Organisation
  Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
 3. Utbildning
  Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.
 4. Instruktioner och rutiner
  Finns regler för rökning, hetarbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
 5. Dokumentation
  Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare skriftlig redogörelse för brandskyddet.
 6. Drift och underhåll
  För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor och så vidare.
 7. Kontroll och uppföljning
  För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Hur kommer jag igång med brandskyddsarbetet?

Det är viktigt att lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter Er verksamhet, oavsett på vilken nivå brandskyddsarbetet befinner sig. Följande steg kan därför vara ett lämpligt tillvägagångssätt:

 1. Utse brandskyddsansvarig
 2. Tilldela resurser och befogenhet
 3. Upprätta en handlingsplan
 4. Dokumentera
 5. Kontrollera/följ upp
 6. Checklistor för egenkontroll

Observera!

Dokumentationen är ett väldigt viktig redskap som stöd i brandskyddsarbetet. Men det viktigaste är att kunna efterleva dokumentationen och verkligen utföra arbetet på det sätt som det är beskrivet i handlingsplanen. Med andra ord ska verkligheten vara beskriven i handlingarna och uppföljning av brandskyddsarbete gå till som det beskrivs. Först då kan det kallas ett systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information om systematiskt brandskyddsarbete

Translate the website with Google translate.