Tillämpningsanvisningar

Lämna eller ändra din inkomstuppgift via vår E-tjänst

Tillämpningsanvisningar för förskole-/fritidshemstaxan 2024

Avgiftspliktiga personer  

 • Med hushåll avses ensamstående och makar.
 • Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.
 • Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress
 • Vid förändringar av civilstånd kan avgift till förskola/fritidshem ökas eller minskas, anmäl därför förändring av civilstånd till BoU:s kontor.

 

Avgiftens storlek grundar sig på bruttoinkomsten

 Avgiftsgrundande inkomst:

 • Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.
  • lön före skatt
  • inkomst av näringsverksamhet
  • skattepliktiga transfereringar exempelvis sjukpenning, A-kassa, föräldrapenning, pension, utbildningsbidrag och statligt studiestöd (ej lånedel).
 • Följande skattefria transfereringar ingår ej:
  • barnbidrag
  • bostadsbidrag
 • Avgiftsgrundande inkomst för egna företagare beräknas i varje enskilt fall genom individuell prövning med utgångspunkt från den av försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, föregående års taxering samt övriga faktorer av betydelse för fastställelsen.

 

Bestämning av avgift

 • Grundprincipen är att avgift betalas utifrån nedanstående nivåer och procentsats.
 • Den högsta avgiften, i den för barnet aktuella verksamhetsformen, skall betalas av det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften, i den för barnet aktuella verksamhetsformen, skall betalas av det närmast äldre barnet. Från fjärde barnet betalas ingen avgift.
 • Avgift för barn till arbetslösa och barn till föräldralediga med yngre syskon, 15 timmar i veckan reduceras med 37,5% av hel månadsavgift.
 • Fritidshemsavgiften beräknas enligt taxa nedan. Gäller endast för barn till studerande eller arbetande föräldrar i förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år, under den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar.
  Deltagande i endast förskoleklass är avgiftsfri.
 • Allmän förskola 3–5 år. Gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år och omfattar 15 timmar/vecka eller minst 525 timmar/år. Verksamheten följer tidsmässigt eleverna på grundskolan och innebär att barnen har lov samma dagar som grundskolan. Deltagandet i allmän förskola för 3-5-åringar är avgiftsfri. För de barn som omfattas av allmän förskola och vistas i förskolan mer än 15 tim, reduceras avgiften med 37,5% av hel månadsavgift under läsårstid. Verksamheten förläggs till fasta tider och beslutas inför varje läsår av respektive förskola.
 • Avgift per månad uttages alltid så länge förskole/fritidshemsplats finns anvisad, således även vid sjukdom, sommarferier etc. Avgiften uttages under 12 månader per kalenderår.

 

Verksamhet 1 barn 2 barn 3 barn eller flera
Förskola 3,0% 5,0% 6,0%
Fritidshem 2,0% 3,0% 4,0%

Kommunen tillämpar maxtaxa, gällande förordning har ändrats såtillvida att inkomst-taket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas enligt nedan och gäller för perioden 1 januari - 31 december 2024.

Förskola
Barn 1; 3% av inkomsten, dock högst 1 688 kr/mån
Barn 2; 2% av inkomsten, dock högst 1 125 kr/mån
Barn 3; 1% av inkomsten, dock högst 563 kr/mån
Barn 4; ingen avgift

Fritidshem
Barn 1; 2% av inkomsten, dock högst 1 125 kr
Barn 2; 1% av inkomsten, dock högst 563 kr
Barn 3; 1% av inkomsten, dock högst 563 kr

Övriga bestämmelser 

 • Enligt skollagen 8 kap. 5§ skall förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Det skall därför finnas en samstämmighet mellan barnets vistelsetid och vårdnadshavares arbetstid med tillägg för ev. restid till och från arbetet/studierna.
 • Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande.
 • Kommunen förbehåller sig rätten att kräva inskolning, grundad på barnets behov, vid första inskolningen i kommunens förskolor.
 • Inskolningstiden beräknas till två veckor i förskolan, avgift uttages från andra veckan.
 • Grundschema ska finnas tillgängligt i Quiculum senast två veckor innan det börjar gälla. Vid ändringar med kortare varsel ska personlig kontakt tas med berörd verksamhet.
 • Barn till vårdnadshavare med sjukersättning har inte rätt till fritidshemsplats. Rätten till förskoleplats gäller högst 15 timmar/vecka.
 • Barn till vårdnadshavare med aktivitetsstöd har inte rätt till fritidshemsplats. Rätten till förskoleplats gäller högst 15 timmar/vecka. När vårdnadshavare deltar i aktiviteter som t.ex arbetspraktik erhålls plats i samma omfattning.
 • Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till förskoleplats, 15 tim/vecka. Verksamheten förlägges till fasta tider och beslutas av respektive förskola.
 • Vårdnadshavare som är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen erbjuds förskola under samma tider som grundskolans läsårstider, tisdag, onsdag och torsdag 8,30-13,30.
 • Vid vårdnadshavares sjukdom och havandeskapspenning har barnet rätt att vistas på förskolan i samma omfattning som vårdnadshavare är sjukskriven eller uppbär havandeskapspenning.
 • Vid vårdnadshavares ledighet (semester, kompledighet mm) ska barnet inte vistas på förskolan/fritidshemmet med undantag av den tid då barnet är inskriven i allmän förskola.
  Undantag kan medges efter särskild ansökan.
  Kriterier för särskild ansökan är: vårdnadshavares sjuk- och tandvårdsbesök, vård av nära anhörig i livets slutskede, begravning av nära anhörig samt bouppteckning.
  Upp till 10 dagar per år: ansökan och beviljande av avdelningspersonal.
  Över 10 dagar per år: ansökan och beviljande av rektor.
 • När en vårdnadshavare i sitt arbetschema har lediga veckor eller delar av veckor så har barnet rätt till 15 timmar i veckan för att få kontinuitet i förskolevistelsen. Samma tider gäller som vid arbetslöshet.
 • Frånvaro som inträffar p g a. helgdagar, studiedagar, semester och sjukdom kan inte flyttas över till andra dagar.
 • De barn som under lov utökar sin vistelsetid vid fritidshemmet betalar avgift.
 • Vid omflyttning mellan förskolor/fritidshem uttas avgift utan tidsavbrott.
 • Inkomstuppgift skall lämnas när förskole/fritidshemsplats erhålles. Därefter är vårdnadshavare skyldiga att lämna inkomstuppgift i april för varje följande år samt vid varaktiga inkomstförändringar. Anmäls inte inkomstuppgift, debiteras avgift enligt högsta tariff.
 • Vårdnadshavare som inte betalt förskole/fritidshemsavgift senast 30 dagar efter förfallodatum förlorar rätten att nyttja platsen. Kravhantering sker i övrigt enligt kommunens reglemente för krav- och fakturahantering.

Uppsägning av plats

 • Uppsägning av plats skall ske skriftligt senast två månader före den tidpunkt barnet/barnen skall lämna sin plats.

Individuell prövning

 • Individuell prövning kan företas såväl för att fastställa den avgiftsgrundande inkomsten som för att fastställa avgiften.
 • Situationer där individuell prövning kan förekomma är bl.a. för egna företagare och fall där barn av fysiska, psykiska eller andra skäl placeras i kommunens förskolor/fritidshem.
 • Särskild prövning beträffande avgiftsreducering vid frånvaro mer än 30 dagar p g a sjukdom eller liknande skäl kan företas. Detta efter skriftlig framställning från vårdnadshavare.

Translate the website with Google translate.